Regulamin

Regulamin platformy internetowej iprzewozy.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Niniejszy Regulamin platformy internetowej określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług na stronie https://iprzewozy.pl .
 3. Właścicielem i Usługodawcą jest Investnet Bartosz Żygadło, os. Tęczowe 30B/8, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8822120177, email : biuro@iprzewozy.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://iprzewozy.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
 6. Korzystanie z platformy internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 7. Zabronione jest korzystanie z Platformy polegające na :
 1. dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Usługodawcy lub podmiotów trzecich,
 2. podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całej witryny.
 3. podejmowaniu działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 4. podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Ogłoszenie – oferta Przewoźników, dotycząca świadczonych usług transportowych;
 2. Podróżny- oznacza odbiorcę usług;
 3. Przewoźnik-  oznacza dostawcę usług transportowych;
 4. Promowanie – płatna usługa promowania Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, podbicie;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z platformy internetowej https://iprzewozy.pl.
 6. Usługa – usługa przekazania informacji i zapytania o przejazd od Podróżnego dla Przewoźnika w ramach platformy;
 7. Usługodawca – Investnet Bartosz Żygadło, os. Tęczowe 30B/8, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8822120177.
 8. Użytkownik – Podróżny i Przewoźnik, korzystający z platformy, bez usługi Konta Użytkownika.
 9. iprzewozy– platforma internetowa dla Podróżnych oraz Przewoźników pozwalająca na korzystanie przez Podróżnych z usług transportowych dostarczanych przez Przewoźników, w tym między innymi wyszukiwanie usług transportowych. 

§3. Usługi 

 1. Przedmiotem działalności jest udostępnienie przez Usługodawcę platformy internetowej dla Podróżnych oraz Przewoźników pozwalająca na korzystanie przez Podróżnych z usług transportowych dostarczanych przez Przewoźników , w tym między innymi wyszukiwanie usług transportowych i  oferowanie usług przewozu osób.
 2. Usługodawca nie świadczy usług pośrednictwa przy przewozie osób, o którym mowa w art. 4 pkt 24) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym nie jest zawierana w platformie żadna umowa przewozu w imieniu klienta, ani pobierane z tego tytułu opłaty od podróżnych.
 3. Dla Podróżnych Usługodawca świadczy usługi bezpłatne w postaci udostępnienia platformy w celu wyszukania usług transportowych, świadczonych przez Przewoźników. 
 4. W platformie nie jest zawierana żadna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym usługa konta użytkownika. Usługodawca świadczy tylko usługę przekazania informacji i zapytania o przejazd od Podróżnego dla Przewoźnika.
 5. Dane osobowe Podróżnego ( imię i nazwisko, mail, telefon )zgłaszane w formularzu kontaktowym na stronie, przekazywane są Przewoźnikowi w stopniu koniecznym do świadczenia usługi transportowej w ramach umowy przewozu osób. 
 6. Rezerwacja przejazdu Podróżnego odbywa się bezpośrednio u Przewoźnika, poza platformą. 
 7. Podróżny oświadcza, że ma skończone 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.  Podróżny zobowiązuje się do korzystania z Usługi jedynie na swój własny użytek.
 8. Dla Przewoźników Usługodawca świadczy usługi płatne w postaci udostępnienia platformy w celu oferowania swoich usług transportowych dla Podróżnych, w tym zamieszczania płatnych Ogłoszeń, ich promowanie, jak również zamieszczanie innych reklam. 
 9. Przewoźnik zgłasza swoją firmę poprzez udostępniony formularz kontaktowy, w zakładce Współpraca. Przewoźnik, zgłaszając  firmę oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do jej reprezentowania, w tym osób prawnych lub jednostek organizacyjnych. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której składane jest zgłoszenie oświadcza, że jest to za jej wiedzą i zgodą, traktowane jako działania własne.
 10. Stawki za opublikowanie płatnego ogłoszenia, jego promowanie czy inne reklamy będą dostępne na stronie https://iprzewozy.pl
 11. W celu korzystania z usług Podróżny ani Przewoźnik nie muszą się rejestrować. Usługodawca nie prowadzi usługi Konta Użytkownika. Wystarczające jest podanie dany. 
 12. Usługodawca  nie świadczy usług transportowych ani nie jest pośrednikiem w sprzedaży biletów przewoźników. 
 13. Świadczenie usług transportowych przewoźników odbywa się z zastrzeżeniem zawarcia umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Podróżnym, a Usługodawca w platformie nie uczestniczy w jej zawieraniu i nie jest stroną takiej umowy.

§4. Odpowiedzialność 

 1. Wszelkie Treści zawarte w platformie mają charakter wyłącznie informacyjny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby treści były poprawne, dokładne i aktualne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi Przewoźnika. 
 3. Całkowitą odpowiedzialność za usługi transportowe ponosi Przewoźnik. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej z i/lub wynikającej z usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika, ani też nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Przewoźnika. Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika należy kierować bezpośrednio do Przewoźnika.
 4. Usługodawca odpowiada jedynie za funkcjonowanie platformy i treści w niej zamieszczone. 
 5. Każdy przewoźnik zamieszczający oferty na przejazd i przyjmujący zapytania od Podróżnych oświadcza, że posiada licencję na przewóz osób.
 6. Zawieranie umowy przewozu i zlecenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy Podróżnym a Przewoźnikiem bez udziału Usługodawcy w platformie. Usługodawca nie pobiera opłaty i nie pośredniczy przy pobieraniu i przekazywaniu opłat za przejazd pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania bądź niemożności użytkowania z Usług w platformie, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie oraz wirusy .

§5. Reklamacje

 1. Usługodawca posiada  procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamację Podróżnych co do wykonania i realizacji przez Przewoźników umowy przewozu osób są rozstrzygane bezpośrednio przez Przewoźników.
 5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  
 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Użytkownikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą, przysługuje Skarga w przypadku rzekomego niewywiązywania się przez Usługodawcę z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargę można złożyć na adres Usługodawcy.

§6. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych Podróżnych do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia i wykonania usługi przekazania  zapytania o przejazd od Podróżnego dla Przewoźnika, jest Usługodawca. W zakresie wykonania umowy przewozu Administratorem danych  jest za każdym razem dany Przewoźnik. 
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). 

§7. Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług lub zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy.
 3. W stosunku do użytkowników, będących przedsiębiorcami, którzy są Przewoźnikami wszelkie spory zostają poddane wyłącznej właściwości sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.  

01.01.2021

Wszyscy przewoznicy w jednym miejscu

Sprawdź już teraz wolne miejsca

Wyszukaj busa