Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES platformy internetowej iprzewozy.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w platformie internetowej na stronie https://iprzewozy.pl .
 3. Administratorem danych osobowych w platformie jest Investnet Bartosz Żygadło, os. Tęczowe 30B/8, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8822120177, email : biuro@iprzewozy.pl.
 4. Administratorem danych osobowych w zakresie danych Podróżnych do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia i wykonania usługi przekazania zapytania o przejazd od Podróżnego dla Przewoźnika, jest Usługodawca. W zakresie wykonania umowy przewozu Administratorem danych jest za każdym razem dany Przewoźnik.
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Platformy Internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).
 7. Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich.

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Podanie danych osobowych przez Podróżnych jest dobrowolne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktu obejmują m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail służą do identyfikacji Podróżnego i wykonania bezpłatnej usługi przekazania informacji oraz zapytania o przejazd do Przewoźnika.
 2. Dane osobowe Podróżnego ( imię i nazwisko, mail, telefon )zgłaszane w formularzu kontaktowym na stronie, przekazywane są Przewoźnikowi w stopniu koniecznym do świadczenia przez niego usługi transportowej w ramach umowy przewozu osób.
 3. Dane osobowe Podróżnego są przetwarzane przede wszystkim na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe przedstawicieli Przewoźnika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Dane Osobowe w platformie mogą być przetwarzane również na podstawie:
 6. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe czy zgłoszeniowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i wykonania usługi przekazania informacji oraz zapytania o przejazd do Przewoźnika.
 2. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów prawa, ze zgody klienta, oraz zakresu usług z jakich korzysta klient.

§4. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
 4. ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
 5. przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
 6. do sprzeciwu -art. 21 RODO
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
 2. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem

POLITYKA COOKIES

§ 1. Co to są pliki cookies i w jakim celu są stosowane w stosunku do Usługobiorcę/Użytkownika

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia końcowego Użytkownika w związku korzystaniem ze strony internetowej https://iprzewozy.pl .
 2. Przechowuje się w nim informacje, których Administrator może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony.
 3. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej, poprzez zapamiętanie podanych raz informacji, tak aby klient za każdym razem nie musiał ich podawać, jak również pliki cookies służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jego preferencji.
 5. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie https://iprzewozy.pl .
 6. Użytkownik może sprzeciwić działaniom podjętym przez Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

§2. Jakiego rodzaju pliki cookies są stosowane .

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy/Użytkownika Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Usługobiorcy/Użytkownika Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Strony Internetowej.
 3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.

§3. Dodatkowe informacje w sprawie cookies

 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Korzystamy z usług:
 4. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 01.05. 2020 r.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki.

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru”

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………

Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………..

Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:………………………………..

Telefon kontaktowy :…………………………………………………………………….

Adres e-mail :……………………………………………………………………………..

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.

Wszyscy przewoznicy w jednym miejscu

Sprawdź już teraz wolne miejsca

Wyszukaj busa